تعالی سازمانی

يكي از كاركردهای اصلی مدل های تعالی سازمانی كمک به تعیین نقاط قوت و فرصت های بهبود سازمان مي باشد.در اين راستا اگر در صنعت خود سرآمد شوید مطمئناً در نتایج عملکردی سازمان خود نظیر ميزان سود، حجم توليد،‌فروش و… نیز موفق خواهيد شد.يكی از رايج ترين و محبوب ترین مدل های تعالی سازمانی در ایران مدل بنياد كيفيت اروپا (EFQM) می باشد.توضیحات

مقدمه
يكي از كاركردهای اصلی مدل های تعالی سازمانی كمک به تعیین نقاط قوت و فرصت های بهبود سازمان مي باشد. در اين راستا اگر در صنعت خود سرآمد شوید مطمئناً در نتایج عملکردی سازمان خود نظیر ميزان سود، حجم توليد،‌ فروش و … نیز موفق خواهيد شد. يكی از رايج ترين و محبوب ترین مدل های تعالی سازمانی در ایران مدل بنياد كيفيت اروپا (EFQM) می باشد.

بر اين اساس دبيرخانه جايزه ملي تعالی سازماني در ايران (سازمان مديريت صنعتی) در سال 94 روش بهينه شده ای از ارزيابی بر مبنای اين مدل را با نام 94+ تدوين نمود و مقرر نمود به مرور ارزيابی سازمان ها در سطوح تقدير نامه و تنديس در قالب اين رويكرد جديد صورت پذيرد.
فرآیند پروژه:
خدمات من در اين حوزه در دو بخش ارائه مي شود:  
الف) خدمات آموزشی تعالی سازمانی (EFQM)
   - آموزش مدل تعالی EFQM (ويرايش 2013و 94+،معيارها،‌مفاهيم بنيادين و ... ) 
   - آموزش خود ارزیابی بر اساس مدل تعالی EFQM 2013 (روش های خودارزيابی،‌فرآيند خودارزيابی،تدوين گزارش بازخورد و ...) 
   - آموزش تدوین اظهارنامه بر اساس دو مدل  EFQM2013 و همچنين 94+
   - آموزش اولویت بندی فرصت های بهبود (تعيين عوامل مؤثر،تعيين الگوی اولويت بندی و ...) 
   - آموزش منطق رادار RADAR
ب) خدمات مشاوره تعالی سازمانی (EFQM)
   - مشاوره مدل سرآمدی EFQM   
   - مشاوره خود ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM 2013
   - ارزیابی سازمان بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM 2013  
   - مشاوره تدوین اظهارنامه مدل تعالی سازمانی EFQM ويرايش 2013
   - مشاوره تدوین اظهارنامه مدل تعالی سازمانی بر مبناي الگوي 94+ جايزه ملي تعالي سازماني