تعالی سازمانی

يكي از كاركردهای اصلی مدل های تعالی سازمانی كمک به تعیین نقاط قوت و فرصت های بهبود سازمان مي باشد.در اين راستا اگر در صنعت خود سرآمد شوید مطمئناً در نتایج عملکردی سازمان خود نظیر ميزان سود، حجم توليد،‌فروش و… نیز موفق خواهيد شد.يكی از رايج ترين و محبوب ترین مدل های تعالی سازمانی در ایران مدل بنياد كيفيت اروپا (EFQM) می باشد.توضیحات

مقدمه
يكي از كاركردهای اصلی مدل های تعالی سازمانی كمک به تعیین نقاط قوت و فرصت های بهبود سازمان مي باشد. در اين راستا اگر در صنعت خود سرآمد شوید مطمئناً در نتایج عملکردی سازمان خود نظیر ميزان سود، حجم توليد،‌ فروش و … نیز موفق خواهيد شد. يكی از رايج ترين و محبوب ترین مدل های تعالی سازمانی در ایران مدل بنياد كيفيت اروپا (EFQM) می باشد.

بر اين اساس دبيرخانه جايزه ملي تعالی سازماني در ايران (سازمان مديريت صنعتی) در سال 94 روش بهينه شده ای از ارزيابی بر مبنای اين مدل را با نام 94+ تدوين نمود و مقرر نمود به مرور ارزيابی سازمان ها در سطوح تقدير نامه و تنديس در قالب اين رويكرد جديد صورت پذيرد.
فرآیند پروژه:
خدمات من در اين حوزه در دو بخش ارائه مي شود:
الف) خدمات آموزشی تعالی سازمانی (EFQM)
- آموزش مدل تعالی EFQM (کلیه ويرايش های اروپائی ، 2020 و 2013، ملی 1400و 94+،معيارها،‌مفاهيم بنيادين و ... )
- آموزش خود ارزیابی بر اساس مدل تعالی EFQM 2013 و ملی 1400(روش های خودارزيابی،‌فرآيند خودارزيابی،تدوين گزارش بازخورد و ...)
- آموزش تدوین اظهارنامه بر اساس دو مدل EFQM2013 و ملی 1400 به روش 94+
- آموزش اولویت بندی فرصت های بهبود (تعيين عوامل مؤثر،تعيين الگوی اولويت بندی و ...)
- آموزش منطق رادار RADAR
ب) خدمات مشاوره تعالی سازمانی در قالب مدلهای EFQM2013,2020 و مدل ملی 1400 در سطوح گواهینامه ، تقدیر نامه و تندیس
- مشاوره جهت استقرار مدل سرآمدی EFQM
- مشاوره خود ارزیابی سازمانها بر اساس انواع مدل های تعالی
- ارزیابی سازمان بر مبنای مدل های تعالی سازمانی مختلف
- مشاوره تدوین اظهارنامه مدل تعالی سازمانی EFQM بر اساس ويرايش EFQM 2013 , و مدل ملی 1400
- مشاوره تدوین اظهارنامه مدل تعالی سازمانی بر مبناي الگوي 94+ جايزه ملي تعالي سازماني