مدیریت زنجیره تأمین

در حالت کلی زنجیره تأمین از دو یا چند سازمان تشکیل می‌شود که رسماً از یکدیگر جدا هستند و به وسیله جریان‌های مواد، اطلاعات و جریان‌های مالی به یکدیگر مربوط می شوند.توضیحات

مقدمه
مجموعه ای از روش های مورد استفاده برای یکپارچگی مؤثر و کارای تأمین کنندگان، تولید کنندگان، انبارها  و فروشندگان به گونه ای که به منظور حداقل کردن هزینه های سیستم و تحقق نیاز های خدمات، کالاها به تعداد صحیح در مکان مناسب و در زمان مناسب تولید و توزیع گردند.

مدیریت زنجیره تأمین هماهنگی در تولید، موجودی، مکان یابی و حمل و نقل بین شرکت کنندگان در یک زنجیره تأمین است برای دستیابی به بهترین ترکیب پاسخگویی و کارایی برای موفقیت در بازار. مهمترين اهداف مدیریت زنجیره تأمین شامل:

   - کاهش هزینه یا کاهش موجودی ها
   - افزایش مسئولیت پذیری در برابر مشتریان
   - بهبود ارتباط زنجیره تأمین 
   - کاهش زمان چرخه تولید   
   - بهبود هماهنگی.

فرآیند پروژه
خدمات من در اين حوزه در قالب فعاليت های زير قابل ارائه می باشد: 

   - شناسایی تأمين كنندگان واجد شرايط كلی
   - انتخاب سيستماتيک و اولويت بندی تأمين كنندگان  
   - دسته بندی تأمين كنندگان در سطوح گوناگون بر اساس معيارهای كليدی سازمان  
   - ارزيابی و مديريت عملكرد تأمين كنندگان  
   - برنامه ريزی ارتقاء زنجيره تأمين بر اساس هدف گذاری های سازمان 
   - ارتقاء زنجيره تأمين بر اساس معيارهای كلاس جهانی