مدیریت استراتژیک

مديريت استراتژيک به سازمان اين امکان را می دهد که به شيوه ای خلاق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن به آينده خود به صورت انفعالی عمل نکند.توضیحات

مقدمه
فرآيند مديريت استراتژيک باعث ايجاد بستری مناسب جهت بروز خلاق و نوآوری و فعالانه عمل نمودن در سازمان ها در تعيين آينده خود می شود. از مهمترين عوامل افزايش  اثر بخشی اين فرآيند می توان به مشارکت مؤثر کارکنان در فرايند تصميم گيری، خلاقيت و نوآوری، تشويق و ترغيب وشيوه های انگيزش در کارکنان اشاره نمود.

فرآیند پروژه
پروژه مديريت استراتژيک در برگيرنده سه مرحله می باشد:

   1. تدوین استراتژی ها
   2. اجرای استراتژی ها
   3. ارزیابی استراتژی ها
از مهمترين اقدامات قابل اجرا توسط مشاور در اين بخش مي توان به موارد زير اشاره نمود: 
   - تسهيل فرآيند تشكيل كميته های مرتبط   
   - برگزاری جلسات آموزشی متناسب با نياز و سطح شركت  
   - تدوين عناصر بنيادين استراتژيک
   - تحليل ذينفعان، محيط درونی،  محيط بيرونی و تعيين جايگاه شركت در مدل EFE    
   - تحليل استراتژی ها بر اساس مدل های متناسب با شرايط شركت  
   - تدوين برنامه ها و اقدامات اجرايي در راستای تحقق اهداف و استراتژی های مصوب  
   - ايجاد بستر كنترلی برای مديريت عملكرد و كنترل اجرای برنامه ها و سنجش ميزان تحقق اهداف در قالب مدل كارت امتيازی متوازن (BSC)