کارگاهها و دوره آموزشي

کارگاه ها و دوره هاي آموزشي

مشخصات
کارگاه ، دوره هاي آموزشي و سخنرانی های برگزار شده در سازمانها ، نمایشگاهها ، همایش ها و سمینارهای مختلف