سمينارها،همايش ها و مصاحبه ها

سمينارها و همايش ها

مشخصات
حضور در سمينارها و همايش هاو نمايشگاههاي مرتبط در حوزه هاي مديريت استراتژيك،تعالي سازماني،مديريت زنجيره تامين،صنعت خودرو و ...