گواهينامه ها و تقديرنامه ها

گواهينامه ها و تقديرنامه هاي دريافتي

مشخصات
گواهينامه ها و تقديرنامه هاي دريافتي در حوزه هاي استراتژي ،‌تعالي سازماني و ...