مدل ارتباطي مولفه هاي زنجيره تامين در كلاس جهانيخلاصه

مدل ارتباطي مولفه هاي مديريت زنجيره تامين در كلاس جهاني براساس امتيازات پژوهشي

13 خرداد 1399

با توجه به نتايج مطالعات و پژوهشهاي بنده پيرامون مولفه هاي مديريت زنجيره تامين در كلاس جهاني و عملياتي نمودن آن در سازماني سرآمد با ماهيت مديريت زنجيره تامين كه منجر به شناسائي و اولويت بندي  14 مولفه و شاخص هاي مربوطه به شرح زير گرديد. 
بنيان هاي كسب و كار
ايجاد و تسري اهداف مشترك
تكنولوژي
كاركنان
مديران و رهبران
انعطاف پذيري
ارزيابي عملكرد سازمان
مديريت هزينه
فعاليت بر مبناي نيازها و انتظارات مشتريان جهاني
ارتقاء مستمر كيفيت
تحقيق،توسعه و نو آوري
تامين كنندگان مناسب و اثر بخش(مديريت يكپارچه زنجيره تامين)
‌ايجاد و توسعه فرصتهاي اتحاد و همكاري
مسئوليت اجتماعي
لذا در اين يادداشت تلاش نموده ام بر مبناي امتيازات ارائه شده براي مولفه ها و اولويتهاي آنها ازسوي خبرگان و مديران سازمان مربوطه و همچنين با الگوبرداري از مدل بنياد كيفيت اروپا (EFQM) مدل مفهومي و ارتباطي اين مولفه ها را در قالب مدل زير پيشنهاد نمايم .
اخبار مرتبط