مسير تحقق مديريت تأمين در كلاس جهانيخلاصه

آشنائي با مسير دستيابي مديريت زنجيره تامين به كلاس جهاني دو كاركرد بسيارمهم براي سازمانها خواهد داشت : كاركرد اول،تعيين جايگاه فعلي سازمان در مسير كلاس جهاني بر اساس يك مقياس مناسب وكاركرد دوم ،ارائه مبناي مناسب جهت تعريف پروژه هاي بهبود، نوآورانه و .... براي حركت سريع و صحيح در راستاي چشم انداز

26 خرداد 1399

بر اساس مطالعات انجام شده چهار گام اصلي مسير دستيابي مديريت زنجيره تامين به كلاس جهاني به شرح زير مي باشد :
گام نخست : سازمان مديريت زنجيره تامين در وضعيت" دفتري "
 • فرايندهاي كاغذي
 • تأييد فعاليتها توسط ديگران
 • تأكيد بر تسهيلات
 • روابط فردي
 • فشار خط پايه بر مخارج كلي سازمان
 • گزارش دهي در سطح بسيار پايين
 •  اطلاعات موجود نيست
گام دوم :  سازمان مديريت زنجيره تامين در وضعيت " مكانيكي"
 • تمركز بر معاملات
 • واكنش نشان دادن به تقاضاها
 • منابع كليدي شناسايي نشده اند
 • تأكيد بر قيمت خريد
 • روابط تجاري ؛ منافع متضاد
 • فشار خط پايه بر درآمد خالص
 • گزارش در سطح پايين
 • اطلاعات و داده براي تسريع و پيش بردن امور

گام سوم :  سازمان مديريت زنجيره تامين در وضعيت : "فعال "
 • سيستم تأمين و تدارك هماهنگ
 • توسعه تأمين كنندگان
 • قراردادهاي بلندمدت
 • تلاش براي توسعه الزامات
 • برنامه ريزي جهت الزامات تكرارپذير
 • اكتساب ارزش افزوده
 • فعال در انتخاب تأمين كنندگان ( منابع )
 • مواد و خدمات تقريباً بدون نقص
 • تأكيد بر هزينه ؛ كيفيت ؛ زمان
 • روابط تجاري ؛ همكاري
 • فشار خط پايه بر روابط مشاركتي
 • گزارش دهي مديران عالي
 •  اطلاعات : تسهيل منابع و قيمت گذاري 

گام چهارم : سازمان مديريت زنجيره تامين در وضعيت : " كلاس جهاني "
 • مديريت تأمين يك مزيت رقابتي است
 • منبع يابي استراتژيك
 • پايش محيط تأمين و تدارك
 • توسعه و جاري سازي كالاهاي استراتژيك
 • تأمين براساس طراحي
 • توسعه و مديريت همكاريها و شبكه ها
 • زمان رقابتي
 • تأمين مواد و خدمات كاملاً بدون نقص
 • نقش اهرم در تكنولوژي تأمين كنندگان
 • استراتژي تأمين يكپارچه
 • مديريت ريسك
 • تأكيد بر هزينه كل
 • روابط تجاي ؛ همكاري ؛ ائتلافي
 • فشار خط پايه به افزايش ارزش براي شركا
 • گزارش : كليه اعضا با گروهاي اجرايي
 • اطلاعات : تسهيل برنامه ريزي استراتژيك
 •  شناسايي منايع تأمين و پشتيباني كليدي 

          Adapted from The American Keiretsu , David N. Burt, Michael F. Doyle , Business One Irwin , HomeWood, Illinois, 1993 , Copyright David N. Burt

 
اخبار مرتبط