مقاله:انقلاب هندی (نگاهی به صنعت خودروی هند)خلاصه

در سالهاي 2008 وبعد از آن ، هند شاهد انقلابي در صنعت خودرو خواهد بود . اين انقلاب با توليد خودرويي به قيمت بسيار ارزان رخ ميدهد كه صنعت خودروسازي جهــان را نيــز تحت تاثير قرار خواهد داد . شــركت خودروســازي تاتا در هند، خودرويي توليد ميكند كه اغلب توليدكنندگان همواره خواســتار آن بوده اند . اين انقلاب هندي با توليد خودرويي به قيمت 2500 دلار رخ ميدهد . خودرويي كه به نياز بســياري از اقشــار متوسط اين كشــور پاسخ خواهد داد . اين خودرو در بازاري توليد ميشود كه بزرگترين خودروسازان جهان ( شــركتهاي مهم ژاپن، فرانسه، آلمان و امريكا) در حال توليد خودرو در آن هستند . بازار هند، بازاري روبه رشــد اســت كه علت آن، وجود جمعيت بالاي ميانسال در اين كشور است

10 اردیبهشت 1387

در سالهاي 2008 وبعد از آن،هند شاهد انقلابي در صنعت خودرو خواهد بود.اين انقلاب با توليد خودرويي به قيمت بسيار ارزان رخ ميدهد كه صنعت خودروسازي جهــان را نيــز تحت تاثير قرار خواهد داد . شــركت خودروســازي تاتا در هند،خودرويي توليد ميكند كه اغلب توليدكنندگان همواره خواســتار آن بوده اند.اين انقلاب هندي با توليد خودرويي به قيمت 2500 دلار رخ ميدهد.خودرويي كه به نياز بســياري از اقشــار متوسط اين كشــور پاسخ خواهد داد.اين خودرو در بازاري توليد ميشود كه بزرگترين خودروسازان جهان(شــركتهاي مهم ژاپن،فرانسه،آلمان و امريكا)درحال توليد خودرو درآن هستند . بازار هند،بازاري روبه رشــد اســت كه علت آن،وجود جمعيت بالاي ميانسال دراين كشوراست. طبقه متوسط دراين كشورروبه افزايش بوده و براساس آمارمنتشر شده،از سال آينده ميلادي، چين را به عنوان بزرگترين بازار خودرو پشت سر ميگذارد.اين رويداد براســاس آمار منتشره ازسوي نهادهاي بين المللي خدمات پيش بينــي صنعت خودرو رخ خواهد داد.براي بهره برداري از اين فرصت،توليدكنندگان بــزرگ خارجي و داخلي رنگارنگي كه در بازار هند حضور دارند،در تلاشند تا با توليد خودروهاي كوچك و ارزان،به نياز بازار پاسخ دهند.اين تلاش،به رقابت ميان توليدكنندگان جهاني خودرو منجر شده تا به روشهاي توليد جديد روي آورده و هزينه توليد را كاهش دهند.«جاديش خاطر»، مديرعامل شــركت موراتي/ سوزوكي،دراين باره ميگويد:«اگر از يك ميليارد هندي بپرســيد،99 درصــد ميگويند خودرو ميخواهند،ولي سئوال اساسي اين است كه چه تعدادي از آنها توان خريد دارند؟» دراين بازار،همه به دنبال خودرويي كوچك و ارزان هستند ولي با 4 در نه 2 در. دليل اين امر آن اســت كه تعداد خانواده در هند رو به رشد است.موسسه CSM كه كارش پيش بيني آينده بازار خودرو براساس شرايط بازار در جهان اســت،چندي پيش اعلام كرد،تا ســال 2013 در حالي كه بازار خودروي هند هر ســال 5/14 درصد رشــد خواهد داشــت،چين رشد 8 درصدي را تجربه ميكند.برغم رشــد بالاتر تقاضا در بازار خودروي هند در اين ســال،براساس پيش بيني اين موسسه در چين 8/10 ميليون خودرو خريداري مي شود،ولي در هند 8/3 ميليون. با اين وجود،اين موسسه پژوهشي پيش بيني ميكند با توجه به وجود توليدكنندگان فراوان داخلي و خارجي در چين، آينده بازار هند براي توليدكنندگان خودرو پرجاذبه تر است.اگر توليدكنندگان خــودرو بتوانند در هند خــودروي ارزان توليد كنند ميتوانند توليد خود را به ديگر بازارهاي در حال رشد مانند آسياي جنوب شــرقي، آفريقا و خاورميانه نيز صادر كنند.
مقالات مرتبط