مقاله:شگرد BMW در استراتژی كارگریخلاصه

استراتژي مقابله با بحرانهاي كارگــري BMW در 1986 تدوين شده است. اين شــركت، در نقطه مقابل شركت هيونداي موتور كه پس از شــكل گيري اتحاديه كارگران هيونداي در 1987 دو ســال به جز سال 1994 شــاهد وقــوع اعتصابهــاي پياپي بوده، هيچگاه طي 21 سالي كه ازتدوين نظامنامه تعامل با نيروي كار آن ميگذرد با مشكل اعتصابهاي كارگري مواجه نبوده است.

20 دی 1386

چه رمزي در موفقيت ديرينه BMW نهفته است كه موجب شده اين شركت در طي چند ســالي كه از آغاز فعاليتــش ميگذرد به طور مداوم در حال توسعه و پيشرفت باشد، بي آنكه يك مورد اعتــراض و اعتصــاب كارگري را تجربه كند؟
شركت خودروسازي BMW آلمان كه اكنون حائز عنوان بزرگتريــن توليدكننده خودروهاي ممتاز در جهان اســت،علاوه بر ترســيم چهره خودروسازي توانمند از خود و به حداقل رساندن خطاهاي انساني در روند توليد محصولاتش، در برقراري تعاملي مثبت با كاركنان اين شركت نيز عملكردي موفق داشته است.استراتژي مقابله با بحرانهاي كارگــري BMW در 1986 تدوين شده است. اين شــركت، در نقطه مقابل شركت هيونداي موتور كه پس از شــكل گيري اتحاديه كارگران هيونداي در 1987 دو ســال به جز سال 1994 شــاهد وقــوع اعتصابهــاي پياپي بوده،هيچگاه طي 21 سالي كه ازتدوين نظامنامه تعامل با نيروي كار آن ميگذرد با مشكل اعتصابهاي كارگري مواجه نبوده است.
اقدامــات اجرائ BMW دراجراي موفقيت آميز استراتژي كارگري:
  • ايجاد محيط كاري شاداب با كاهش ميانگين سني كاركنان
  • القاي اين نكته به كاركنان كه كاريكه انجام ميدهيد در نوع خود كم نظير است
  • توجه مستمر به نيازهاي كاركنان
  • مشاركت تمامي كاركنان درروندهاي مديريتي
  • اختصاص نتايج و عواقب فعاليتهاي هــر واحد بــه كاركنان همــان واحد (چه تشويق و چه تنبيه
  • مديــران و حتي مديريت ارشــد در دسترس كاركنان هستند
  • تشويق و ارائه پاداش به فعاليتها و پيشنهادات خوب و مفيد
  • توجه جدي به شايسته سالاري
  • عدم وجود ساختار بوروكراتيك
مقالات مرتبط