مقاله:مديريت زنجيره تأمين در كلاس جهانیخلاصه

تامين در معيار جهاني ؛ فلسفه اي نوين در توليد است كه با كمك ابزارها و الگوهاي نوين نه تنها توليد و تامين ؛ بلكه سطح سازمان را نيز ارتقا داده و در رده سازمانهاي مقبول در كلاس جهاني قرار ميدهد . آشنايي مديران با فلسفه توليدي نوين و عبور از پارادايم هاي منسوخ ميتواند به موفقيت صنايع كشور در عرصه جهاني منجرشود و رقابت جهاني براي كالاهاي ايراني را تسهيل كند . براي تبديل شدن به يك شركت WCM بايد تلاش كرد تا سازمان در كليه زمينه هاي برتري رقابتي ( كيفيت ؛ قيمت ؛ سرعت تحويل ؛ قابليت اطمينان تحويل ؛ انعطاف پذيري و نوآوري ) بهترين باشد . بنابراين سازمانها بايد به حداكثر رساندن عملكرد در اين زمينه ها را هدف قراردهند تا رقابت پذيري را حداكثر كنند .

25 شهریور 1391

ورود به بازارهاي جهاني،يكي از مسائل مهم كشور است كه ذهن مديران صنايع گوناگون را به خود مشغول نموده است.با ظهور سازمانهاي بين المللي و ايجاد تفاهم نامه هاي منطقه اي،تجارت در عرصه جهاني گسترش بيشتري يافته است و كالاهاي ساخت كشورها،مرزهاي سياسي و ملي را طي كرده و به دست مصرف كنندگاني مي رسد كه ممكن است از نظر فرهنگي و نژادي،هيچ قرابتي با توليدكنندگان آن كالاها نداشته باشند.تامين در معيار جهاني ؛ فلسفه اي نوين در توليد است كه با كمك ابزارها و الگوهاي نوين نه تنها توليد و تامين،بلكه سطح سازمان را نيز ارتقا داده و در رده سازمانهاي مقبول در كلاس جهاني قرار ميدهد.آشنايي مديران با فلسفه توليدي نوين و عبور از پارادايم هاي منسوخ ميتواند به موفقيت صنايع كشور در عرصه جهاني منجرشود و رقابت جهاني براي كالاهاي ايراني را تسهيل كند.براي تبديل شدن به يك شركت WCM بايد تلاش كرد تا سازمان در كليه زمينه هاي برتري رقابتي(كيفيت،قيمت،سرعت تحويل،قابليت اطمينان تحويل،انعطاف پذيري و نوآوري)بهترين باشد. بنابراين سازمانها بايد به حداكثر رساندن عملكرد در اين زمينه ها را هدف قراردهند تا رقابت پذيري را حداكثر كنند.در اين مقاله سعي شده تا با تمركز بر مديريت زنجيره تامين،عوامل موثر بر دستيابي سازمانها به كلاس جهاني را بررسي،شناسائي و الويت بندي گردد.با مطالعه منابع اطلاعاتي گوناگون در حوزه كلاس جهاني (كتب،مقالات،پايان نامه هاو ...)مولفه هاي متعددي در اين حوزه شناسائي گرديد كه پس از انطباق اين مولفه ها  بر اساس نظر مديران عالي و خبرگان مديريت زنجيره تامين،اين عوامل در قالب 14 مولفه و 49 شاخص متناظر به آن دسته بندي گرديد.اين عوامل عبارتند از :
بنيان هاي كسب و كار،ايجاد و تسري اهداف مشترك،تكنولوژي،كاركنان،مديران و رهبران،انعطاف پذيري،ارزيابي عملكرد سازمان،مديريت هزينه،فعاليت بر مبناي نيازها و انتظارات مشتريان جهاني،ارتقاء مستمر كيفيت،تحقيق،توسعه و نو آوري،تامين كنندگان مناسب و اثر بخش(مديريت يكپارچه زنجيره تامين)،‌ايجاد و توسعه فرصتهاي اتحاد و همكاري،مسئوليت اجتماعي
اين مولفه ها پس از دسته بندي و تعريف شاخص هاي متناظر آنها در در قالب 4 گام مسير دستيابي به كلاس جهاني تعريف گرديدند.سپس از طريق پرسشنامه و مصاحبه همزمان،در فاز اول جايگاه فعلي شركت ساپكو(به عنوان شركت مورد مطالعه در حوزه مديريت زنجيره تامين)ودر فاز دوم اهميت(وزن)اين 14 مولفه طي يك مقايسه زوجي توسط توسط پاسخ دهندگان مشخص گرديد تا بر اساس  مدل AHP بتوان اين 14 مولفه را الويت بندي نمود كه پس از انجام محاسبات لازم،اين 14 مولفه الويت بندي گرديدند به نحويكه الويت اول مديران و رهبران و الويت دوم بنيان هاي كسب و كار تعيين گرديد.
در گام بعدي با توجه به الويت هاي حاصل شده و براساس گامهاي مشخص شده در مسير دستيابي سازمان ساپكو به كلاس جهاني،راهكارهائي براي هر يك از مولفه ها ارائه گرديد.

نمونه راهكارهاي پيشنهادي  در مولفه مديران و رهبران:

  1. تسري موثر نگرش مديريت ارشد سازمان در  WCscm به كليه سطوح سازماني
  2. ايفاي نقش الگو توسط مديران عالي با تاكيد و حمايت از پياده سازي اصول تعالي در كليه سطوح سازمان
  3. ارتقاء مهارتهاي ارتباطي كاركنان كليدي در حوزه روابط بين الملل شركت
  4. تمركز بر بهره گيري از مديران ارشد با هوش هيجاني،هوش فرهنگي و اجتماعي بالا و متناسب با سازمان كلاس جهاني
 نمونه راهكارهاي پيشنهادي در مولفه بنيان هاي كسب و كار :
  1. افزايش نرخ مشاركت كاركنان در تصميم گيريها با ايجاد كميته هاي كارشناسي و انتقال نتايج اين كميته ها به عنوان ورودي كميته هاي راهبردي كلان سازمان
  2. تسري نظام پيشنهادات به شبكه تامين و ايجاد سيستم تشويقي مناسب يكسان پيشنهادات ويژه در سطح شبكه تامين
  3. نهادينه سازي الگوبرداري از سازمانهاي كلاس جهاني  در كليه حوزه هاي سازمان در راستاي تعيين اهداف ميان مدت و كوتاه مدت 
  4. نهادينه سازي مديريت دانش در كليه سطوح سازمان
  5. نهادينه سازي مديريت ريسك در كليه فرآيندهاي سازمان
مقالات مرتبط