مقالات

مقاله:مديريت زنجيره تأمين در كلاس جهانی
مقاله:مديريت زنجيره تأمين در كلاس جهانی
25 شهریور 1391

تامين در معيار جهاني ؛ فلسفه اي نوين در توليد است كه با كمك ابزارها و الگوهاي نوين نه تنها توليد و تامين ؛ بلكه سطح سازمان را نيز ارتقا داده و در رده سازمانهاي مقبول در كلاس جهاني قرار ميدهد . آشنايي مديران با فلسفه توليدي نوين و عبور از پارادايم هاي منسوخ ميتواند به موفقيت صنايع كشور در عرصه جهاني منجرشود و رقابت جهاني براي كالاهاي ايراني را تسهيل كند . براي تبديل شدن به يك شركت WCM بايد تلاش كرد تا سازمان در كليه زمينه هاي برتري رقابتي ( كيفيت ؛ قيمت ؛ سرعت تحويل ؛ قابليت اطمينان تحويل ؛ انعطاف پذيري و نوآوري ) بهترين باشد . بنابراين سازمانها بايد به حداكثر رساندن عملكرد در اين زمينه ها را هدف قراردهند تا رقابت پذيري را حداكثر كنند .

جزئیات
مقاله:شگرد BMW در استراتژی كارگری
مقاله:شگرد BMW در استراتژی كارگری
20 دی 1386

استراتژي مقابله با بحرانهاي كارگــري BMW در 1986 تدوين شده است. اين شــركت، در نقطه مقابل شركت هيونداي موتور كه پس از شــكل گيري اتحاديه كارگران هيونداي در 1987 دو ســال به جز سال 1994 شــاهد وقــوع اعتصابهــاي پياپي بوده، هيچگاه طي 21 سالي كه ازتدوين نظامنامه تعامل با نيروي كار آن ميگذرد با مشكل اعتصابهاي كارگري مواجه نبوده است.

جزئیات