یادداشت ها

تعداد آیتم ها در هر صفحه
مسير تحقق مديريت تأمين در كلاس جهاني
مسير تحقق مديريت تأمين در كلاس جهاني

بر اساس مطالعات انجام شده چهار گام اصلي مسير دستيابي مديريت زنجيره تامين به كلاس جهاني به شرح زير مي باشد : گام نخست : سازمان مديريت زنجيره تامين در وضعيت " دفتري " فرايندهاي كاغذي تأييد فعاليتها توسط ديگران تأكيد بر تسهيلات روابط فردي فشار خط پايه بر مخارج كلي سازمان گزارش دهي در سطح بسيار پايين اطلاعات موجود نيست گام دوم :  سازمان مديريت زنجيره تامين در وضعيت " مكانيكي" تمركز بر معاملات واكنش نشان دادن به تقاضاها منابع كليدي شناسايي نشده اند تأكيد بر قيمت خريد روابط تجاري ؛ منافع متضاد فشار خط پايه بر درآمد خالص گزارش در سطح پايين اطلاعات و داده براي تسريع و پيش بردن امور گام سوم : سازمان مديريت زنجيره تامين در وضعيت : "فعال " سيستم تأمين و تدارك هماهنگ توسعه تأمين كنندگان قراردادهاي بلندمدت تلاش براي توسعه الزامات برنامه ريزي جهت الزامات تكرارپذير اكتساب ارزش افزوده فعال در انتخاب تأمين كنندگان ( منابع ) مواد و خدمات تقريباً بدون نقص تأكيد بر هزينه ؛ كيفيت ؛ زمان روابط تجاري ؛ همكاري فشار خط پايه بر روابط مشاركتي گزارش دهي مديران عالي اطلاعات : تسهيل منابع و قيمت گذاري گام چهارم : سازمان مديريت زنجيره تامين در وضعيت : " كلاس جهاني " مديريت تأمين يك مزيت رقابتي است منبع يابي استراتژيك پايش محيط تأمين و تدارك توسعه و جاري سازي كالاهاي استراتژيك تأمين براساس طراحي توسعه و مديريت همكاريها و شبكه ها زمان رقابتي تأمين مواد و خدمات كاملاً بدون نقص نقش اهرم در تكنولوژي تأمين كنندگان استراتژي تأمين يكپارچه مديريت ريسك تأكيد بر هزينه كل روابط تجاي ؛ همكاري ؛ ائتلافي فشار خط پايه به افزايش ارزش براي شركا گزارش : كليه اعضا با گروهاي اجرايي اطلاعات : تسهيل برنامه ريزي استراتژيك شناسايي منايع تأمين و پشتيباني كليدي Adapted from The American Keiretsu , David N. Burt, Michael F. Doyle , Business One Irwin , HomeWood, Illinois, 1993 , Copyright David N. Burt

جزئیات
26 خرداد 1399
مدل ارتباطي مولفه هاي زنجيره تامين در كلاس جهاني
مدل ارتباطي مولفه هاي زنجيره تامين در كلاس جهاني

با توجه به نتايج مطالعات و پژوهشهاي بنده پيرامون مولفه هاي مديريت زنجيره تامين در كلاس جهاني و عملياتي نمودن آن در سازماني سرآمد با ماهيت مديريت زنجيره تامين كه منجر به شناسائي و اولويت بندي  14 مولفه و شاخص هاي مربوطه به شرح زير گرديد. بنيان هاي كسب و كار ايجاد و تسري اهداف مشترك تكنولوژي كاركنان مديران و رهبران انعطاف پذيري ارزيابي عملكرد سازمان مديريت هزينه فعاليت بر مبناي نيازها و انتظارات مشتريان جهاني ارتقاء مستمر كيفيت تحقيق،توسعه و نو آوري تامين كنندگان مناسب و اثر بخش(مديريت يكپارچه زنجيره تامين) ‌ايجاد و توسعه فرصتهاي اتحاد و همكاري مسئوليت اجتماعي لذا در اين يادداشت تلاش نموده ام بر مبناي امتيازات ارائه شده براي مولفه ها و اولويتهاي آنها ازسوي خبرگان و مديران سازمان مربوطه و همچنين با الگوبرداري از مدل بنياد كيفيت اروپا (EFQM) مدل مفهومي و ارتباطي اين مولفه ها را در قالب مدل زير پيشنهاد نمايم .

جزئیات
13 خرداد 1399