تفکر استراتژیک از دیدگاه های مختلفخلاصه

تفکر استراتژیک از دیدگاه های مختلف

18 فروردین 1399

تعریف تفکر استراتژیک از دیدگاه های مختلف
•از دید هنری مینتزبرگ، تفکر استراتژیک یک نمای یکپارچه از کسب و کار در ذهن می باشد.
•مینتز برگ تفکر استراتژیک را مبنایی برای خلق استراتژی قاعده شکن کاری که فرایندهای برنامه ریزی قادر به انجام آن نیستند، ذکر می کند.
•گری هامل  آن را معماری هنرمندانه استراتژی برمبنای خلاقیت و فهم کسب و کار توصیف می کند.
• رالف استیسی  آن را طرح ریزی برمبنای یادگیری می شناسد.
هامل و پراهالاد تفکر استراتژیک را شیوه خاصی برا ی اندیشیدن می دانند که میتوان آن را مهارت معماری استراتژی دانست.

تفکر استراتژیک به تحلیل فرصت ها و مشکلات از نگاهی جامع می پردازد و پیامدهای احتمالی کارهای شما را بر دیگران مدنظر قرار می ‏دهد. متفکران استراتژیست تصویر آینده را ترسیم می کنند و رویکردی عملگرا به چالش ها و مسایل روزمره دارند. آنان این کار را طی فرایندی مستمر انجام می دهند و آن را یک اقدام نمی دانند.

اخبار مرتبط