دام های مديريت استراتژيکخلاصه

مهمترين دام های مديريت استراتژيک كه باعث عدم موفقيت اين فرآيند در سازمانها مي شود

13 بهمن 1398

از مهمترين دام های مديريت استراتژيک كه باعث عدم موفقيت اين فرآيند در سازمانها مي شود مي توان به موارد زير اشاره نمود :
برنامه ريزی استراتژيک برای پاسخگويی به مقام مافوق
حرکت شتابزده از ماموريت به تدوين استراتژی
عدم توفيق در برقراری ارتباط با کارکنان
تصميم گيری های بدون اساس و متضاد با برنامه ريزی استراتژيک
فقدان حمايت مديريت ارشد
عدم توفيق در ارزيابی استاندارد عملکرد
واگذاری کار به کارشناسان ستادی به جای مديران ارشد
عدم مشارکت افراد کليدی سازمان
عدم توفيق در ايجاد جو مشارکت و همدلی
بوروکراسی شديد که باعث از بين بردن خلاقيت و انعطاف می شود
اخبار مرتبط