بررسي تغييرات مفاهيم بنيادين در دويرايش 2013 و 2020خلاصه

يكي از اصلي ترين تغييرات درويرايش 2020،‌توجه ويژه به اهداف توسعه پايدار سازمان ملل متحد به جاي 8 مفهوم بنيادين سرآمدي در ويرايش 2013مي باشد . لذا نگاهي اجمالي به اين اهداف 17 گانه خواهيم داشت :

4 تیر 1399

يكي از اصلي ترين تغييرات درويرايش 2020،‌توجه ويژه به اهداف توسعه پايدار سازمان ملل متحد به جاي 8 مفهوم بنيادين سرآمدي در ويرايش 2013مي باشد . لذا در اين يادداشت نگاهي اجمالي به اين اهداف 17 گانه  خواهيم داشت.
در سپتامبر 2015 سران دولت هابا تصويب دستور كار2030در مجمع عمومي سازمان ملل متحد بر تعيين مسيري به سوي توسعه پايدارتوافق كردند . اين دستور كار كه حاوي 17 هدف كلان و 169 هدف فرعي است اهداف عملياتي كمي در ابعاد اجتماعي ،اقتصادي و زيست محيطي توسعه پايدار در نظر گرفته شده كه بايد تا سال 2030تحقق يابند.
اهداف اصلي توسعه پايدار مورد توافق 193 كشور عبارت است از :
 1. بدون فقر : پايان دادن به فقر در تمامي اشكال آن و در هر جايي
 2. بدون گرسنگي : پايان دادن به گرسنگي ،‌دستيابي به امنيت غذايي و تغذيه بهتر و ترويج كشاورزي پايدار
 3. سلامتي و رفاه : ايجاد زندگي سالم،‌اطمينان و ارتقاي رفاه براي همگان و در تمامي سنين
 4. آموزش با كيفيت: وجودآموزش فراگير و با كيفيت مساوي و ترويج فرصتهاي يادگيري مادام العمر براي همگان
 5. برابري جنسيتي: دستيابي به برابري جنسيتي و توانمند سازي تمامي زنان و دختران
 6. آب سالم و بهداشت : فراهم بودن آب و مديريت پايدار آن و بهداشت براي همه
 7. دسترسي به انرژي اقتصادي و پاك : دسترسي به انرژي اقتصادي ، مطمئن،پايدارو مدرن براي همه
 8. مشاغل شايسته و رشد اقتصادي : رشد اقتصادي با ثبات،فراگير و پايدار و اشتغال كامل و بهره ور و شغل مناسب براي همه
 9. صنعت ،‌زيرساخت و نوآوري: بناكردن زيرساختهاي تاب آور،‌ترويج صنعتي شدن فراگيرو پايدارو ترغيب نوآوري
 10. كاهش نابرابري : كاهش نابرابري در كشورها و ميان آنها
 11. شهرها و جوامع پايدار: بنا كردم شهرها و اقامتگاه هاي بشري با امكانات لازم،‌امن،‌تاب آور و پايدار
 12. مصرف مسئولانه: حصول اطمينان از مصرف پايدارو الگوهاي توليد
 13. اقدام براي اقليم: انجام اقدامات فوري براي مبارزه با تغييرات اقليمي و عوارض ناشي از آن
 14. حيات در زير آب : محافظت و استفاده پايداراز اقيانوس ها درياها و منابع دريايي براي توسعه پايدار
 15. حيات روي زمين : حفظ،‌بازيابي و ترويج استفاده پايدار از اكوسيستم خاكي،‌مديريت پايدار جنگل ها،مبارزه با بيابان زدائي،متوقف كردن يا معكوس كردن روند تخريب زمين و متوقف كردن روند از دست رفتن تنوع زيستي
 16. صلح ،‌عدالت و نهادهاي قدرتمند: ترويج جوامع صلح آميزو برخورد براي توسعه پايدار،‌فراهم كردن عدالت براي همه،بنا كردن نهادهاي اثربخش ،‌پاسخ گوو جامع براي همه و در همه سطوح
 17. مشاركت براي اجراي اهداف : تقويت ابزارهاي پياده سازي و احياي  همكاريهاي جهاني براي توسعه پايدار
اخبار مرتبط