تغييرات كلي مدل EFQM2020 نسبت به ويرايش 2013خلاصه

تغييرات گسترده در مدل EFQM2020 نسبت به ويرايش 2013 نويدبخش ارتقاي اثربخشي و كارائي مدل در مواجهه با چالش هاي نوظهور سازمانهاست .

20 اردیبهشت 1399

در سلسله يادداشت هايي تلاش خواهم نمود تا با برداشتهاي از كتاب " مدل EFQM2020 از ايده تا عمل " (تاليف دوستان عزيزم آقايان دكتر نجمي و مهندس باقري)،تغييرات اين مدل را در ويرايش 2020 نسبت به 2013 در بخش هاي گوناگون ساختار كلي ،‌مفاهيم بنيادين ،منطق ارزيابي و امتيازدهي،معيارهاو جزمعيارهاو...بررسي و ارائه نمايم .
بخش اول : تغغيرات كلي
 
ويرايش 2013 ويرايش 2020
داراي 2 بخش توانمند ساز و نتايج                                            داراي 3 بخش جهت گيري ،‌اجراء، و نتايج
9 معيار 7 معيار
32 جزء معيار 23 جزء معيار و دو نتياج فاقد جز معيار
119 نكته راهنما در مدل 112 نكته راهنما در مدل
8 مفهوم بنيادي سرآمدي 17 هدف توسعه پايدار سازمان ملل متحد
تمركز بر ارتقاي سازمان تمركز بر ارتقاء سازمان در اكوسيستم خود
توازن امتياز بين توانمند ساز و نتايج 500-500 اختصاي 200 امتياز به جهت گيري ،‌400 امتياز به اجرا
و 400 امتياز به نتايج
استفاده از لغات تخصصي تعالي سازماني بيان شفاف ساده و قابل فهم مدل و بكارگيري زبان مديريتي
و معرفي مفاهيم بنيادين مديريتي نظير
تفكر دگر انديشانه ، چابكي،اقتصاد دوراني و ...
مسئوليت اجتماعي سازمان و چرخه عمر
مسئولانه محصولات و خدمات
اقتصاد دوراني
تمركز بر خلاقيت و نوآوري توجه به تفكردگرانديشانه، ابرروندها به عنوان پيشرانه هاي
خلاقيت و نوآوري و مديريت تغيير و پيشبرد تحول در سازمان
تمركز بر ذي نفعان تمركز بر ذي نفعان كليدي و خلق ارزش پايدار براي آنها
اخبار مرتبط