تغييرات منطق رادار در EFQM2020 نسبت به وبرايش 2013خلاصه

در ادامه بررسي تغييرات مدل EFQMويرايش 2020 نسبت به ويرايش 2013 در اين يادداشت تغييرات منطق رادار را در دو ويرايش مذكور بررسي خواهيم نمود .

3 خرداد 1399

مهمترين تغييرات منطق رادار در دو ويرايش 2020 و 2013 به شرح زير مي باشد :
  1. در ويرايش 2013 مدل EFQM،الگوي ارزيابي براساس منطق رادار(RADAR) در دوبخش توانمند ساز و نتايج ارائه شده بود در حاليكه در ويرايش 2020 مدل، 3 ماتريس رادار در بخش هاي جهت گيري ،‌اجرا و نتايج ارائه گرديده است .
  2. در ويرايش 2013 دامنه امتيازات، 5 امتياز به هر جزء معيار بود در حاليكه در ويرايش 2020 اين دامنه به 10امتيار به هر جز معياردر ماتريس رادار تغيير يافته است .
  3. در ويرايش 2013 ماتريس رادار در توانمندساز با عناصر 3 گانه حاوي 7 ويژگي بود در حاليكه در ويرايش 2020 ماتريس رادار در جهت گيري داراي سه عنصر ،‌حاوي 4 ويژگي و در اجرا داراي 3 عنصر حاوي 6 ويژگي مي باشد .
  4. وجود ويژگيهاي يكپارچگي ،‌ساخت يافته ،‌اندازه گيري و يادگيري ،‌خلاقيت و بهبود نوآوري در قسمت توانمند ساز در ويرايش 2013 و معرفي ويژگي " همسو " بودن در عنصر رويكرد مختص بخش اجرا ،‌ويژگي " منعطف " بودن در عنصر جاري سازي بخش اجرا،‌ويژگي " ارزيابي و درك شده " و " يادگيري و بهبود" در عنصر ارزيابي و اصلاح بخش هاي جهت گيري و اجرا ويرايش 2020
  5. در ويرايش 2013 ماتريس رادار در نتايج داراي ويژگي هاي 7 گانه بود در حاليكه در ويرايش 2020 ماتريس رادار در نتايج داراي ويژگي هاي 6 گانه بوده و ويژگي "درستي "و "بخش بندي"با هم ادغام و ويژگي جديد تحت عنوان " داده هاي قابل استفاده "ايجاد گرديده است .
  6. در ويرايش 2013 دوزه ارزيابي بر اساس روندهاي3 ساله در ويژگي روند قسمت نتايج بود در حاليكه در ويرايش 2020 دوره ارزيابي بر اساس روندهاي حاصله طي چرخه برنامه ريزي استراتژيك سازمان در ويژگي نتايج تعيين مي گردد .
  7. ويژگي " اطمينان " در قسمت عملكرد در ماتريس نتايج ويرايش 2013 وجود داشت كه در ويرايش 2020 ويژگي جديدي با عنوان " تمركز بر آينده " در قسمت عملكرد بخش نتايج ايجاد شده است .
اخبار مرتبط