ساختار كلي مدل EFQM2020خلاصه

ماهيت استراتژيك مدل EFQM ويرايش 2020 ( مشتمل بر تمركز بر عملكرد عملياتي و نتيجه گرائي )،‌سبب ايجاد چارچوبي ايده آل براي تست انسجام و همسوئي بين اهداف بلند پروازانهء سازمان در آينده و روش هاي جاري انجام فعاليتها و چگونگي پاسخ گويي آن به چالش ها و معضلات مي شود.

3 اردیبهشت 1399

بكارگيري مدل EFQM2020 فرصتي را ايجاد مي كند تا به سازمان با ديدگاه جامع نگري و پذيرش اين واقعيت كه سازمانها در عين پيچيدگي مانند يك سيستم ساماندهي شده اند نگريست . و توجه داشت كه سازمان يك مكانيزم خطي ،‌مكانيكي و قابل پيش بيني نيست بلكه يك سيستم پيچيده تطبيق پذير بر اساس روابط بر هم تنيده و وابسته انساني در يك محيط زنده و پويا مي باشد.
سازمانهايي كه مدل EFQM2020 را بكار مي گيرند :
به درستي درك كرده اند كه در خلاء فعاليت نمي كنند بلكه به عنوان بخشي از يك اكوسيستم پيچيده بزرگ با بازيگران شناخته شده و پنهان كه مي توانند به روند پيشرفت سازمان كمك كنند يا مانع آن شوند مواجه هستند و يازمان بايد بر اساس منافع خود با آنها تعامل تنگاتنگ داشته و فرصتهاي يادگيري و رشد را درون اكوسيستم خود بهينه نمايد .
مي پذيرد كه فرصت دارد تا به عنوان رهبر در محدوده نفوذ خود ،‌الهام بخش ديگران باشد و نشان دهد چه نتايج مفيدي براي سازمان، هم راستا با منافع ديگران مي توان كسب كرد
درك مي كند كه با حجم و سرعت فزاينده تغييرات مواجه است كه بايد خود را براي پيش بيني ،‌درك و پاسخ گويي مناسب به آنها آماده كند كه اين مهم با پذيرش چالش مديريت مسائل روزمره و هم زمان پيش بيني آينده و حصول اطمينان از آمادگي مناسب ايجاد مي شود .
در مجموع ساختار مدل EFQM2020  بر اساس منطق ساده و قدرتمند براي پاسخ به سه سوال زير (‌مفهوم دايره طلائي )  پايه ريزي شده است :
بخش جهت گيري :
" چرا " اين سازمان وجود دارد ؟ چه رسالت وجودي بايد به انجام برسد؟‌چرا اين استراتژي به خصوص براي سازمان تعيين شده است ؟
بخش اجرا :
" چگونه " سازمان قصد دارد استراتژي هاي خود را محقق كند و به عنوان مبناي وجودي خود ،‌جامعه عمل بپوشاند؟
بخش نتايج :
" چه " مواردي در واقيعت تا كنون كسب شده است و سازمان مصمم  است چه مواردي را در آينده كسب كند؟

اخبار مرتبط