مدل تعالي سازماني بنياد كيفيت اروپا EFQM ويرايش 2013خلاصه

مدل EFQM توسط بنياد مديريت كيفيت اروپا توسعه يافته و در حال حاضر kdc به صورت گسترده اي در شركت هاي كوچك و بزرگ ،خصوصي و عمومي داخل كشور در قالب جوايز گوناگون ملي و بخشي (‌تعالي پيشرفت ،‌ بهبود مستمر و سرآمدي گاز ،‌فناوري ، تعالي شركت نفت،‌تعالي پتروشيمي و ... استفاده مي گردد.

3 تیر 1391

اخبار مرتبط