منطق ارزيابي (RADAR) در EFQM2013خلاصه

منطق امتياز دهي در الگوي تعالي سازماني EFQM بر اساس منطق RADAR مي باشد مشمول بر فازهاي ارزيابي نتايج ( محدوده و عملكرد ) توانمندسازها ( رويكرد ،‌جاري سازي و ارزيابي و اصلاح )

3 تیر 1399

منطق ارزيابي  توانمندسازها :
رويكرد
:  آنچه كه سازمان انجام مي‌دهد يا براي اجراي آن برنامه‌ريزي كرده، و علت آن براي هر يك از جزء معيارها را در بر مي‌گيرد.
امتياز بر اساس ويژگي‌هاي زير داده مي‌شود:
مناسب بودن :
  • فرايند تعريف شده و توسعه يافته مناسبي دارد.
  • بر نيازهاي ذينفعان متمركز است.
  • رويكرد منطق شفافي دارد. مانند استفاده از تحقيق و يا بهينه كاوي جهت پاسخگويي به چكاري، چطور و چرا و با ارائه يك سابقه تاريخي
يكپارچگي :
  •  خط مشي و استراتژي را پشتيباني مي‌كند.
  • به گونه مناسبي با ساير رويكردها در ارتباط است.

جاري سازي : آنچه را كه سازمان براي اجراي رويكرد انجام مي‌دهد را در بر مي‌گيرد امتياز بر اساس ويژگيهاي زير داده مي‌شود:
اجرا: رويكرد در كليه سطوح سازمان از طريق فرآيندهاي مرتبط و مناسب و با اقدامات مرتبط و مناسب به اجرا در مي‌آيد. استفاده دقيق از كلماتي چون همه و ذكر مثالهايي از به اجرا در ‌آمدن فرآيندها.
سيستماتيك بودن : رويكرد به روشي ساخت‌يافته با برنامه مناسب و منطقي جاري مي‌شود. مانند داشتن مسئول اجرا (مانند نقش ايفا شده از طرف صاحب فرآيند)، آموزشهاي ارائه شده و اجراهاي آزمايشي
ارزيابي و بازنگري : آنچه را كه سازمان به منظور بازنگري و بهبود رويكرد و جاري سازي آن انجام مي‌دهد در برمي‌گيرد. امتياز بر اساس ويژگيهاي زير داده مي‌شود:
اندازه‌گيري : اندازه‌گيري مناسب رويكردها و جاري سازي آنها تعريف شده و انجام مي‌شود. در اينجا تمركز بر روش اندازه‌گيري است تا نتايج مربوطه. اشاره به مواردي كه معمولا در شناسنامه يك شاخص گفته مي شود در افزايش امتياز موثر است.
يادگيري : فعاليتهاي يادگيري به منظور شناسايي و استفاده از تجارب مناسب داخلي و بهترين تجارب سازمانهاي موفق به انجام مي‌رسند. همكاري با دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و شركت در كنفرانسهاي معتبر ميتوانند از مصاديق يادگيري باشند.  ذكر دليل انتخاب روش مورد نظر منجر به افزايش نمره ميگردد. 
بهبود : خروجي اندازه‌گيري و يادگيري به منظور شناسايي، اولويت‌بندي ، برنامه‌ريزي و اجراي بهبود مورد استفاده قرار مي گيرد.
منطق ارزيابي نتايج :

محدوده : آنچه را كه سازمان اندازه گيري مي‌كند، در بر مي‌گيرد. امتياز بر اساس ويژگيهاي زير داده مي‌شود:
  • نتايج كليه نواحي مرتبط در سازمان را در بر مي گيرد.
  • دامنه گسترده‌اي از نتايج مرتبط با معيارها بيان شده است.
  • نتايج به گونه‌اي مناسب تفكيك و تقسيم‌بندي شده‌اند.
نتايج : آنچه را كه سازمان بدست مي‌آورد ، در بر مي‌گيرد.امتياز بر اساس ويژگيهاي زير داده مي‌شود:
روندها :نتايج روند مثبتي داشته و يا عملكردخوب پايداري را نشان مي‌دهند. داشتن      داده هاي حداقل چهار سال (و نه چهار پريود زماني) براي كليه شاحصها جهت گرفتن امتياز خوب ضروري است.
اهداف :اهداف مناسبي تعيين شده و به آنها دست يافته شده است
مقايسه ها :با سازمانهاي بيروني خصوصاً سازمانهاي با حوزه فعاليتي مشابه و همچنين بهترين سازمانها مقايسه هايي انجام شده است. دليل انتخاب سازمان مورد نظر ذكر شده است. تنها با انجام مقايسه با سازمانهاي با كلاس جهاني و عملكرد مطلوب مي توان به امتيازات بالا رسيد.
علت‌ها :نتايج در نتيجه بكارگيري رويكردها حاصل مي‌آيند. 


 
اخبار مرتبط