ارزيابي سازمانها در جايزه تعالي و پيشرفتخلاصه

ارزیاب ارشد جایزه تعالی و پيشرفت (سازمان های تولیدی ، خدماتی زير مجموعه بنياد شهيد ،‌ بنياد جانبازان و مستضعفان )

31 خرداد 1398

ارزيابي سازمانهاي تابعه بنياد شهيد ،‌بنياد مستضعفان و ... درقالب جايزه تعالي و پيشرفت بر مبناي مدل EFQM شركتهائي نظير خدمات مهندسي و شهر سازي علوي ،شركت ملي ساختمان،شركت عمران مسكن و ... ) در قالب مدل EFQM
مقالات مرتبط