پروژه تحلیل استراتژيها و سبد کسب و کارهای شرکت همگام خودروخلاصه

تحلیل و بهبود کسب و کار در قالب ماتریس SWOT ، ماتریس مکنزی و تدوين ارکان جهت ساز

30 تیر 1392

ارائه خدمات مشاوره در حوزه مدیریت استراتژیک و بهبود سبد کسب و کار در شرکت همگام خودرو 
این پروژه در قالب گامهای زیر صورت گرفت: 
  1. تحلیل محیط داخلی و بیرونی سازمان 
  2. تحلیل شرایط مالی 
  3. تحلیل ماتریس SWOT
  4. تحلیل ماتریس IEF
  5. تحلیل ماتریس مکنزی و الویت بندی کسب و کارهای 16 گانه
مقالات مرتبط