ارزيابي سازمانها در جايزه سرآمدي و بهبود مستمر گازخلاصه

ارزیاب ارشد جايزه سرآمدي و بهبود مستمر گاز ( شركتهاي تابعه شركت ملي گاز)

31 خرداد 1397

ارزيابي سازمانها و شركتهاي تابعه شركت ملي گاز ايران در قالب جايزه سرآمدي و بهبود مستمر گاز بر اساس مدل EFQM از سال 1396تا كنون
( ارزیابی شركت گاز استانهاي البرز ، ايلام ، سمنان ، آذربايجان غربي ،‌ منطقه 6 انتقال گاز و ... )
مقالات مرتبط