پروژه مدیریت استراتژیک شرکت ساپکو قشمخلاصه

تحليل و بهبود سبد کسب و کار و تدوین ارکان جهت ساز (شامل ماموریت و چشم انداز و ... )

27 شهریور 1396

ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه مدیریت استراتژیک و بهینه سازی سبد کسب و کار به شرکت ساپکو قشم

مهمترین فازهای پروژه : 
  1. تحلیل محیط داخلی و بیرونی شرکت
  2. تدوین ارکان جهت ساز 
  3. تحلیل سبد کسب و کار 
مقالات مرتبط