وبينار آموزشي " هدف گرائي و هدايت عملكرد "خلاصه

وبينار  آموزشي " هدف گرائي و هدايت عملكرد " با مشاركت خوب بيش از 70 نفر از مديران ارشد سازمان امور مالياتي در كل كشور برگزار گرديد . 

10 آبان 1400

وبينار  آموزشي " هدف گرائي و هدايت عملكرد " با مشاركت خوب بيش از 70 نفر از مديران ارشد سازمان امور مالياتي در كل كشور در 5 سرفصل اصلي  به شرح زير برگزار گرديد . 
.1مباني مديريت و رهبري در سازمان
.2هدف گرائي ،‌ هدف گذاري
.3مديريت و برنامه ريزي استراتژيك 
.4مديريت عملكرد سازمان 
.5هدايت عملكرد 
مقالات مرتبط