پروژه ارزيابي چرخه بهره وری در اتاق رنگ شركت خودروسازی زاميادخلاصه

در اين مقاله سعي شده تا فرآيند اجرائي و گامهاي پروژه ارزيابي چرخه بهره وري در اتاق رنگ شركت خودروسازي زامياد ارائه گردد . محدوده اجراي پروژه در اتاق رنگ زير مجموعه مديريت توليد محصولات سبك و زير نظر معاونت اجرايي شركت بوده و با همكاري تيمي ميتشكل از كارشناسان حوزه هاي حسابداري صنعتي ،‌ مهندسي صنايع ، واحد اجرائي توليد(رنگ) اجرا گرديده است .

5 آذر 1385

محدوده اجراي پروژه در اتاق رنگ زير مجموعه مديريت توليد محصولات سبك و زير نظر معاونت اجرايي شركت بوده و با همكاري تيمي متشكل از كارشناسان حوزه هاي حسابداري صنعتي،‌تعالي سازماني،واحد اجرائي توليد(رنگ) اجرا گرديده است .

 گامهاي اصلي پروژه :‌

 • تدوين آئين نامه و پيش فرضهاي مد نظر در انجام چرخه بهره وري ( به منظور حفظ وحدت رويه )
 • تحليل  فرآيند اجرائي اتاق رنگ از باب شناسائي داده ها،فرآيندو ستانده هاي اصلي
 • بررسي و تحليل آماري ميزان توليدات طي سال از دو منظر  تيراژي  و ارزشي
 • بررسي و تحليل ميزان مصرف نهاده نيروي انساني طي سال از دو منظر  تيراژي  و ارزشي
 • بررسي و تحليل ميزان مصرف نهاده مواد طي سال از دو منظر  تيراژي  و ارزشي
 • بررسي و تحليل مبالغ سربار صرف شده در سال
 • تشكيل ماتريس نهاده ستانده براي ماه اسفند از دو منظر تيراژي و ارزشي
 • محاسبه شاخص كل بهره وري در اسفند ماه
 • محاسبه شاخص بهره وري جزئي نيروي انساني در اسفند ماه
 • محاسبه شاخص بهره وري جزئي مواد در  اسفند ماه
 • محاسبه شاخص بهره وري جزئي سربار در اسفند ماه
 • محاسبه شاخص بهره وري عوامل كلي در اسفند ماه
 • تهيه جدول شاخصهاي بهره وري براي 12 ماه و تحليل روند شاخص كل و همچنين به تفكيك محصول
 • شناسائي ليست مودا ها و عارضه هاي كاهش بهره وري
 • تهيه و تحليل نمودار استخوان ماهي ايرادات اساسي ( نمره منفي آديت كيفيت/ايجاد حفره/قر شدن درب هاو...
 • تدوين راهكارهاي پيشنهادي و پروژه هاي بهبود
مقالات مرتبط