كارگاه آموزشي تعالي سازماني در شركت آتي سازخلاصه

اين كارگاه با هدف بروزآوري و ارتقاء دانش كاركنان شركت آتي ساز در حوزه تعالي سازماني بالاخص مدل EFQM2013 و همچنين هم انديشي پيرامون فرآيندهاي اجرائي آن برگزار گرديد .

11 تیر 1399

مقالات مرتبط