پروژه تدوين اركان جهت ساز سازمان مردم نهاد (NGO) جمعيت ايرانيان شايستهخلاصه

بررسي محيط بيروني و داخلي سازمان مردم نهاد (NGO) ايرانيان شايسته و تدوين اركان جهت ساز شامل (‌ماموريت ،‌چشم انداز،‌ارزشها و اهداف كلان و نتايج راهبردي

8 آذر 1398

در اين پروژه ضمن بررسي محيط بيروني و داخلي سازمان مردم نهاد (NGO)جمعيت ايرانيان شايسته،اركان جهت ساز شامل (‌ماموريت ،‌چشم انداز،‌ارزشها و اهداف كلان)تدوين و در هيات مديره سازمان مصوب گرديد .
مقالات مرتبط