پروژه طراحي و تدوين نظام مديريت استراتژيك ساپكو(S2M2)خلاصه

در اين پروژه ضمن بررسي تجارب 10 ساله و فرآيندهاي قبلي مديريت استراتژيك در شركت ساپكو ،‌و با بهره گيري از مدل هاي نوين اين حوزه نظير BSC و ... ،‌نظام يكپارچه مديريت استراتژيك ساپكو ( S2M2) شامل كليه فازهاي اصلي ( مطالعات محيطي ، تدوين استراتژيها ،جاري سازي استراتژيها ،‌ارزيابي اهداف و استراتژيها ) طراحي و تدوين گرديد . 

29 اردیبهشت 1397

در اين پروژه ضمن بررسي تجارب 10 ساله و فرآيندهاي قبلي مديريت استراتژيك در شركت ساپكوو با بهره گيري از مدل هاي نوين اين حوزه نظير BSC و ... ،‌نظام يكپارچه مديريت استراتژيك ساپكو(S2M2)شامل كليه فازهاي اصلي ( مطالعات محيطي،تدوين استراتژيها،جاري سازي استراتژيها،‌ارزيابي اهداف و استراتژيها)طراحي و تدوين گرديد . 
مقالات مرتبط