ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه تعالی سازمانی EFQM 2013 شرکت معدن فرآور امدادخلاصه

مشاور تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM 2013

20 مهر 1402

ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه تعالی سازمانی EFQM 2013 شرکت معدن فرآور امداد در سطح تندیس با تمرکز بر :
آموزش مدل تعالی
آموزش منطق RADAR
آموزش خودارزیابی
تشکیل تیم های تعالی
تدوین اظهارنامه در قالب تیم های تعالی
انجام خودارزیابی
مقالات مرتبط