ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه تعالی سازمانی شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارسخلاصه

آموزش مدل تعالی سازمانی بر اساس معیارها و زیر معیارهای الگوی تعالی 1400 ، آموزش منطق رادار و نحوه تخصیص امتیازات ، آموزش اظهار نامه نویسی به روش 94+ ، ارائه مشاوره در خصوص استقرار رویکرهای مناسب ، راهبری تیم های تعالی سازمانی متناسب با معیارهای مدل 1400 در تدوین اظهارنامه ، انجام خودارزیابی و شبیه سازی سایت ویزیت

29 شهریور 1401

مشاوره در حوزه استقرار و جاری سازی مدل ملی تعالی سازمانی 1400 در شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس
مقالات مرتبط