پروژه هاي اجرا شده

ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه تعالی سازمانی شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس
ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه تعالی سازمانی شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس
29 شهریور 1401

آموزش مدل تعالی سازمانی بر اساس معیارها و زیر معیارهای الگوی تعالی 1400 ، آموزش منطق رادار و نحوه تخصیص امتیازات ، آموزش اظهار نامه نویسی به روش 94+ ، ارائه مشاوره در خصوص استقرار رویکرهای مناسب ، راهبری تیم های تعالی سازمانی متناسب با معیارهای مدل 1400 در تدوین اظهارنامه ، انجام خودارزیابی و شبیه سازی سایت ویزیت

جزئیات
كارگاه آموزشي تعالي سازماني در شركت آتي ساز
كارگاه آموزشي تعالي سازماني در شركت آتي ساز
11 تیر 1399

اين كارگاه با هدف بروزآوري و ارتقاء دانش كاركنان شركت آتي ساز در حوزه تعالي سازماني بالاخص مدل EFQM2013 و همچنين هم انديشي پيرامون فرآيندهاي اجرائي آن برگزار گرديد .

جزئیات
پروژه طراحي و تدوين نظام مديريت استراتژيك ساپكو(S2M2)
پروژه طراحي و تدوين نظام مديريت استراتژيك ساپكو(S2M2)
29 اردیبهشت 1397

در اين پروژه ضمن بررسي تجارب 10 ساله و فرآيندهاي قبلي مديريت استراتژيك در شركت ساپكو ،‌و با بهره گيري از مدل هاي نوين اين حوزه نظير BSC و ... ،‌نظام يكپارچه مديريت استراتژيك ساپكو ( S2M2) شامل كليه فازهاي اصلي ( مطالعات محيطي ، تدوين استراتژيها ،جاري سازي استراتژيها ،‌ارزيابي اهداف و استراتژيها ) طراحي و تدوين گرديد .

جزئیات
پروژه ارزيابي چرخه بهره وری در اتاق رنگ شركت خودروسازی زامياد
پروژه ارزيابي چرخه بهره وری در اتاق رنگ شركت خودروسازی زامياد
5 آذر 1385

در اين مقاله سعي شده تا فرآيند اجرائي و گامهاي پروژه ارزيابي چرخه بهره وري در اتاق رنگ شركت خودروسازي زامياد ارائه گردد . محدوده اجراي پروژه در اتاق رنگ زير مجموعه مديريت توليد محصولات سبك و زير نظر معاونت اجرايي شركت بوده و با همكاري تيمي ميتشكل از كارشناسان حوزه هاي حسابداري صنعتي ،‌ مهندسي صنايع ، واحد اجرائي توليد(رنگ) اجرا گرديده است .

جزئیات