نمونه پروژه ها و مقالات

كارگاه آموزشي تعالي سازماني در شركت آتي ساز
كارگاه آموزشي تعالي سازماني در شركت آتي ساز
11 تیر 1399

اين كارگاه با هدف بروزآوري و ارتقاء دانش كاركنان شركت آتي ساز در حوزه تعالي سازماني بالاخص مدل EFQM2013 و همچنين هم انديشي پيرامون فرآيندهاي اجرائي آن برگزار گرديد .

ادامه مقاله
پروژه طراحي و تدوين نظام مديريت استراتژيك ساپكو(S2M2)
پروژه طراحي و تدوين نظام مديريت استراتژيك ساپكو(S2M2)
29 اردیبهشت 1397

در اين پروژه ضمن بررسي تجارب 10 ساله و فرآيندهاي قبلي مديريت استراتژيك در شركت ساپكو ،‌و با بهره گيري از مدل هاي نوين اين حوزه نظير BSC و ... ،‌نظام يكپارچه مديريت استراتژيك ساپكو ( S2M2) شامل كليه فازهاي اصلي ( مطالعات محيطي ، تدوين استراتژيها ،جاري سازي استراتژيها ،‌ارزيابي اهداف و استراتژيها ) طراحي و تدوين گرديد .

ادامه مقاله
پروژه ارزيابي چرخه بهره وری در اتاق رنگ شركت خودروسازی زامياد
پروژه ارزيابي چرخه بهره وری در اتاق رنگ شركت خودروسازی زامياد
5 آذر 1385

در اين مقاله سعي شده تا فرآيند اجرائي و گامهاي پروژه ارزيابي چرخه بهره وري در اتاق رنگ شركت خودروسازي زامياد ارائه گردد . محدوده اجراي پروژه در اتاق رنگ زير مجموعه مديريت توليد محصولات سبك و زير نظر معاونت اجرايي شركت بوده و با همكاري تيمي ميتشكل از كارشناسان حوزه هاي حسابداري صنعتي ،‌ مهندسي صنايع ، واحد اجرائي توليد(رنگ) اجرا گرديده است .

ادامه مقاله